Önemli Tarihler

Hakkımızda

İSAR, kuruluşunu tamamladığı 2008'den itibaren Üsküdar'daki binasında seminer ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. İSAR'ın kuruluş gerekçesi, küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarının ilim adamlarının yetişmesinde yeni bir yaklaşım gerektirdiği düşüncesinde yatmaktadır. Bu yeni ilmi yaklaşımın hedefi günümüz dünyasının kültür, düşünce ve toplum sorunlarına çözüm üretebilmektir. Bu amacı güdecek ilim adamlarının karşılaşacakları meselelere etkin ve köklü çözümler getirebilmeleri kendi tarih, düşünce ve ilim birikimimiz ile, modern sosyal ve beşeri bilimlerin her ikisinde birden yetkin olmalarına bağlıdır. İSAR, bu hakikatten yola çıkarak çatısı altında destekleyeceği öğrencilere her iki alandaki bilgi birikimini aktarma gayesiyle kurulmuştur.

TEMEL MÜFREDAT

İSAR’da verilen eğitimin temelinin sacayaklarını Arapça, İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve İslam Ahlakı oluşturmaktadır. Arapça programı dahilinde modern ve klasik Arapça eğitimi bir bütün olarak programın ilk iki senesinde yoğun bir şekilde verilmektedir. Dört yıllık temel eğitim programının ve beş yıllık ilahiyat programının ikinci aşamasında fıkıh, siyer, hadis, kelam, ahlak ve tasavvuf gibi alanlarda İslamî ilimlerin temel eserleri okutulmaktadır. Bu ilimlerin yanı sıra felsefe, siyaset, edebiyat, iktisat, sosyal teori gibi alanlardaki seminerler de yine programın ikinci iki yıllık döneminde yoğunluk kazanmaktadır. İslam ahlakı ise Riyazü's-salihîn, İhyâu Ulûmi’d-dîn ve Minhâcü'l-'âbidin gibi bu sahanın nadide eserleri okutulmak suretiyle öğrencilerle mütalaa edilmektedir.

4 yıllık temel eğitim programımızın müfredatını linkten inceleyebilirsiniz.

5 yıllık ilahiyat programının müfredatını linkten inceleyebilirsiniz.

DÖNEM 1

8 Saat
Arapça Maharat
2 Saat
Riyazü's‐salihîn
2 Saat
Kıraat Uygulama
4 Saat
Sarf‐Nahiv

DÖNEM 2

2 Saat
İslami İlimlere Giriş
6 Saat
Arapça Maharat
6 Saat
Sarf‐Nahiv
1 Saat
Riyazü's‐salihîn
2 Saat
Kıraat Uygulama

YAZ DÖNEMİ

3 Saat
Siyer
14 Saat
Arapça Maharat
10 Saat
Sarf‐Nahiv
1 Saat
Riyazü's‐salihîn
2 Saat
Kıraat Uygulama

DÖNEM 1

2 Saat
Erken İslam Tarihi
4 Saat
Arapça Maharat
6 Saat
Sarf‐Nahiv
2 Saat
Veri Analizi
2 Saat
Talimu'l - müteallim

DÖNEM 2

2 Saat
Akaid (Nesefi)
4 Saat
Arapça Maharat
6 Saat
Sarf‐Nahiv
2 Saat
Geç İslam Tarihi
2 Saat
Eyyühe'l‐Veled

YAZ DÖNEMİ

30 Saat
Ürdün (Qasid Institute) Programı

DÖNEM 1

4 Saat
Fıkıh (Lübâb-İbâdât)
2 Saat
İktisat
4 Saat
Mantık
2 Saat
Ulumu'l-Kuran
2 Saat
Osmanlı Türkçesi

DÖNEM 2

4 Saat
Fıkıh (Muamelât)
2 Saat
Siyaset Bilimi
4 Saat
Belagat
2 Saat
Tefsir
2 Saat
Hadis Usûlü
2 Saat
Münazara-Vaz

YAZ DÖNEMİ

6 Saat
Fıkıh (Munakehât)
4 Saat
Modern Türkiye Tarihi
2 Saat
el‐Munkız mine'd‐Dalal
4 Saat
Tasavvuf
4 Saat
Kuran Okumaları
4 Saat
Hadis

DÖNEM 1

4 Saat
Fıkıh (Ukubât)
2 Saat
Sosyal Teori
2 Saat
İhyâu ulûmid‐dîn
2 Saat
İslam Düşüncesi
2 Saat
Modern İslami Akımlar

DÖNEM 2

4 Saat
Şerhü'l‐'akâid
4 Saat
Fıkıh Usûlü
2 Saat
Cevahir el‐Kuran
2 Saat
Osmanlı Düşüncesi
-
Akademik Yazım

YAZ DÖNEMİ

6 Saat
Şerhü'l‐'akâid
4 Saat
Felsefe
4 Saat
Fıkıh Usûlü
4 Saat
Çağdaş İslam Düşüncesi
-
Akademik Yazım

DÖNEM 1

8 Saat
Sarf ve Uygulama (Emsile+Bina)
2 Saat
Kur'an-ı Kerim
2 Saat
Riyazü's‐salihîn
2 Saat
Akademide Dijital Araçlar
2 Saat
Osmanlı Türkçesi
2 Saat
Medeniyetlerin Doğuşu
2 Saat
Kitap Tahlili

DÖNEM 2

8 Saat
Sarf‐Nahiv ve Uygulama (Avamil, Maksud)
2 Saat
Kur'ân‐ı Kerim
2 Saat
Riyazü's‐salihîn
2 Saat
Sosyoloji
2 Saat
Osmanlı Türkçesi
2 Saat
Modern Dünyanın Teşekkülü
2 Saat
İslami İlimlere Giriş

YAZ DÖNEMİ

8 Saat
Sarf‐Nahiv ve Uygulama
10 Saat
Arapça Maharat
4 Saat
Siyaset Bilimi
2 Saat
Riyazü's‐salihîn
4 Saat
Akaid

DÖNEM 1

6 Saat
Nahiv (İzhar)
4 Saat
Arapça Maharat
4 Saat
Fıkıh (İbadat, İhtiyar)
2 Saat
Talimu'l - müteallim
2 Saat
Erken İslam Tarihi
2 Saat
Kitap Tahlili

DÖNEM 2

6 Saat
Nahiv (İzhar)
4 Saat
Arapça Maharat
4 Saat
Fıkıh (İbadat, İhtiyar)
2 Saat
el-Munkız mine'd-Dalal
2 Saat
Geç İslam Tarihi
2 Saat
Araştırma Metotları

YAZ DÖNEMİ

30 Saat
Ürdün (Qasid Institute) Programı

DÖNEM 1

6 Saat
Nahiv (Katru'n-neda)
4 Saat
Mantık
2 Saat
İktisat
4 Saat
Fıkıh (Muamelat)
2 Saat
Ulûmu'l-Kur'ân
2 Saat
Mektûbât

DÖNEM 2

4 Saat
Belegat
2 Saat
Münazara ‐ Vaz
4 Saat
Fıkıh (Munakehât + Ukubat)
2 Saat
İstatistik
2 Saat
Mektûbât
4 Saat
Tefsir (Keşşaf)

YAZ DÖNEMİ

4 Saat
Fıkıh Usulü
4 Saat
Modern Türkiye Tarihi Tarihi
4 Saat
el-İktisat fi'l-İtikad
6 Saat
Fıkıh (Ukubât)
4 Saat
Hadis Usulü
4 Saat
Belegat

DÖNEM 1

4 Saat
Şerhu'l-Akâid
4 Saat
Fıkıh Usulü
2 Saat
İhyâu ulûmid‐dîn
4 Saat
Hadis
2 Saat
Psikoloji

DÖNEM 2

4 Saat
Şerhu'l‐Akâid
2 Saat
İngilizce
4 Saat
İngilizce (Gramer)
2 Saat
Osmanlı Düşüncesi
2 Saat
Güncel Tefsir Meseleleri

YAZ DÖNEMİ

18 Saat
İngilizce
2 Saat
Çağdaş İslam Düşüncesi
2 Saat
İslam Ahlakı
4 Saat
Felsefe

DÖNEM 1

10 Saat
İngilizce
4 Saat
Güncel Hadis Meseleleri
2 Saat
Güncel Fıkıh Meseleleri

DÖNEM 2

2 Saat
Güncel Kelam Meseleleri
12 Saat
İngilizce

YAZ DÖNEMİ

8 Saat
İngilizce
10 Saat
Akademik İngilzice
2 Saat
Güncel Tasavvufi Meseleler

Modern & Klasik Arapça

Merkezimizde, klasik ve modern Arapça dersleri aracılığıyla öğrencilere dilin derinliklerine ulaşma fırsatı sunmaktayız. Klasik Arapça derslerimiz, dilin kökenlerine ve klasik metinlere dair anlayışı geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Modern Arapça derslerimiz ise, güncel dil kullanımına ve çağdaş metinlerin anlaşılmasına odaklanmaktadır. Modern Arapça eğitimi Ürdün merkezli Qasid Enstitüsü ile işbirliği içinde hazırlanan müfredat doğrultusunda verilirken klasik Arapça eğitimi medrese usülü ile işlenmektedir. Bu iki senelik ayrıntılı eğitimin ardından öğrencilerimiz Ürdün’deki Qasid Enstitüsü’nde gördükleri yaz okulu sayesinde Arapça yeteneklerini daha da geliştirmekte ve böylece Arapça eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Araştırma Merkezi

Tıp ve Ahlak

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (TAÇ), sağlık bilimlerindeki güncel gelişmelerin gerektirdiği temel ilkeleri tıbbi, dini, hukuki ve etik açıdan tartışan, değerlendiren ve gündem oluşturan bir düşünce kuruluşudur. Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açıları ile tartışıldığı, dolayısı ile farklı ahlâkî yargıların oluştuğu dünyamızda; yüksek insani değerlerin korunması; uygulama ve yasaların bu temellere dayandırılması için, bu türden çalışma ve araştırmalar çok büyük önem arz etmektedir. Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun temel amacı, klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilerek, İslam’ın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır.

İktisat ve Hukuk

İSAR İktisat ve Hukuk Çalışma Grubu, ekonomi, hukuk ve fıkıh bağlamında tarihi ve güncel konular üzerine eğilen bir topluluktur. Disiplinlerarası bir çalışma grubu olması nedeniyle iktisadın, hukukun ve özelde İslam hukukunun ilgilendiği konularla ilgilenir. Bu anlamda ilgili disiplinlerin ilgi alanına giren konular kronolojik ve tematik olarak tasnif edilip uzun dönemli bir iş planı çerçevesinde takvimlendirme yapılmıştır.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Hesaplamalı sosyal bilimler (Computational Social Sciences) konvansiyonel bir şekilde sosyal bilim çalışmasından ziyade araştırmalarında büyük veri ve çeşitli bilgisayar programları kullanılarak incelemeler ve analizler yapan interdisipliner bir alandır. 2021 Temmuz ayında İSAR Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyete başlayan Hesaplamalı Sosyal Bilimler Birimi’nde istatiksel çıkarım yöntemleri ve doğal dil işleme (NLP) gibi çeşitli yelpazede dersler verilmekte ve aktif olarak proje çalışmaları yapılmaktadır.

KÜTÜPHANE

İSAR Kütüphanesi İslamî ilimler, Osmanlı araştırmaları, modern Batı düşüncesi ve sosyal bilimler alanlarında seçme kitaplardan oluşan nitelikli bir araştırma kütüphanesidir. Halen 30 bini aşkın kitap ve dergiden oluşan koleksiyon sürekli yeni alımlar ve bağışlarla zenginleşmektedir.

kutuphane-gorsel

Atölye ve Okuma Grupları

Okuma gruplarımız ve atölyelerimiz, belirli bir konu veya yazar üzerine odaklanır ve katılımcıları derin ve özgün tartışmalara teşvik eder. Bu gruplar, farklı bakış açıları ve düşünce tarzlarını teşvik eder ve okuyuculara bir metni daha derinlemesine analiz etme ve yorumlama yeteneği kazandırır. Okuma grupları aynı zamanda sosyal etkileşim ve bilgi paylaşımını teşvik eder ve katılımcılara benzer ilgi alanlarına sahip diğer kişilerle bağlantı kurma fırsatı sunar.

Cinsiyet Etiği Okuma Grubu

Derslerde cinsiyet gelişim bozuklukları (hermafroditizm / interseksüalite / hünsalık) örneklemi üzerinden biyolojik cinsiyet ele alınacaktır. Amaç; tıp, etik ve İslam hukuku disiplinlerinin biyolojik cinsiyete yüklediği anlamın açığa çıkarılmasıdır. Bu bağlamda güncel tıp ve İslam hukukunda cinsiyet gelişim bozukluklarının nasıl tanımlandığı, günümüz etik anlayışında cinsiyet gelişim bozuklukları, cinsiyet düzeltme operasyonları, aydınlatılmış onam doktrini, insan onuru ve mahremiyeti gibi konular tartışılacaktır. Son olarak klasik İslam hukukunun, cinsiyeti atanamayan bireylerin hangi cinsel rolü edineceği problemini çözmek için geliştirdiği normlara değinilecektir. Ayrıca günümüz İslam hukukunda cinsiyet gelişim bozuklukları olgusunun nasıl ele alındığının tespit edilebilmesi için ilgili konuda çağdaş Arap fetva kurumlarından gelen fetvaların tıbbî, etik ve hukukî analizi yapılacaktır.

İslam Hukukunda Telif Hakkı Atölyesi

Aralık 2021'de başlatılan "İslam Hukukunda Telif Hakkı" projesi, telif hakkını Avrupa perspektifinden inceleyen bir okuma grubuyla başladı. Aralık 2022'de başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından, İSAR Araştırma Merkezi bunu kapsamlı bir araştırma projesine dönüştürdü. İkinci aşama, Şubat 2023'te İslam geleneği içinde telif hakkı anlayışını derinleştiren bir atölye çalışmasını içeriyordu. Bunu, tanınmış akademisyenleri ağırlayan ve küresel entelektüel alışverişleri teşvik eden bir dizi "Telif Hakkı Konuşmaları" takip etti. Proje, bir uluslararası sempozyum düzenlemeyi ve sempozyumun bulgularını da içeren, İslam hukukunda telif haklarının araştırılmasında bir dönüm noktası teşkil edecek bir İngilizce kitap çıkarmayı hedeflemektedir.

Mantık Okuma Grubu

Kutbüddin Râzî’nin tasavvur ve tasdikin mahiyetini sorguladığı eserinin ve şerhlerinin müzakereli olarak okunacağı bu dersin biri teorik biri tarihsel olmak üzere iki hedefi bulunmaktadır. Teorik açıdan hedef, bir anlamda “bilginin ontolojisi” başlığına dahil edilebilecek şekilde klasik İslam mantık geleneğinin bilgi taksimini ve bu taksimin kısımlarını oluşturan tasavvur ile tasdikin mahiyetinin keşfedilmesidir. Tarihsel açıdan hedef ise Kutbüddin er-Râzî sonrasında da gerek şerh gerek özgün telifler şeklinde aynı konuya dair yazılmış olan eserlerden oluşan literatürün incelenmesi ve söz konusu problemin niçin bu şekilde önemsenmiş olabileceği sorusunun cevaplandırılmaya çalışılmasıdır.

Uluslararası Ofis

Merkezimiz, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenli olarak sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu etkinlikler, çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, uzmanları, öğrencileri ve topluluk üyelerini bir araya getirir ve karşılıklı öğrenme ve ilerleme için bir platform sunar.

uluslararasi-ofis

Uluslararası Sempozyumlar ve Konferanslar

Merkezimiz, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenli olarak sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu etkinlikler, çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, uzmanları, öğrencileri ve topluluk üyelerini bir araya getirir ve karşılıklı öğrenme ve ilerleme için bir platform sunar.

Konaklama

Merkezimiz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için geniş yurt imkanları sunmaktadır. Uzak bölgelerden veya farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, modern, konforlu ve güvenli yurtlarımız mevcuttur.

konaklama

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru 1: İSAR programına kimler başvurabilir? *

Cevap: İSAR programına başvuru şartları şunlardır. Bu şartları sağlayan herkes İSAR programına başvurabilir.

1.  Örgün olarak lisans eğitimine İstanbul'daki üniversitelerden birinde devam ediyor olmak tercih sebebidir. Bununla beraber 2. şartı sağlayan lisansüstü öğrenciler de değerlendirmeye alınacaktır.

2.  İSAR programı süresince Türkiye’de eğitimine devam edecek olmak.

3.  Hazırlık sınıfında olmamak. (Arapça hazırlık okumak ve Arapça biliyor olmak buna istisnadır.)

*  Program erkek öğrencilere yöneliktir.

Soru 2: İSAR’a hangi bölümlerde okuyan öğrenciler başvurabilir?

Cevap: Başvuruda bölüm kısıtlaması yoktur.

Soru 3: Programa lisansüstü öğrenciler kabul ediliyor mu?

Cevap: Programa katılmak için lisans öğrencisi olmak gerekmektedir.

Soru 4: İSAR programına İstanbul dışında üniversite eğitimine devam eden öğrenciler kabul ediliyor mu?

Cevap: İSAR programına sadece İstanbul’da lisans eğitimi gören öğrenciler katılabilir.

Soru 5: İSAR programının içeriği nedir ve kaç sene sürmektedir?

Cevap: İSAR programı 4 sene, İSAR İlahiyat programı ise 5 sene sürmektedir. İSAR programını buradan, ilahiyat programını ise buradan inceleyebilirsiniz.

Soru 6: İSAR programı ve İSAR İlahiyat programının farkı nedir?

Cevap: İki programda da temelde aynı eğitim verilmekteidir. İlahiyat programı ilahiyat öğrencilerine yönelik ek derslerle birlikte İngilizce eğitimini içermektedir. Ayrıca İSAR İlahiyat programına sadece ilahiyat öğrencileri kabul edilmektedir.

Soru 7: Seminerler hangi günlerde olmaktadır?

Cevap: İSAR programı hafta içi iki akşam ve cumartesi tam gün, İSAR İlahiyat programı ise hafta içi üç akşam ve cumartesi tam gün olmaktadır.

Soru 8: Programda bir senede kaç eğitim dönemi bulunmaktadır?

Cevap: Program; güz (13 hafta), bahar (13 hafta) ve yaz (7 hafta) olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır. Daha önceki senelerdeki takvimimiz için Akademik Takvim sayfasına bakabilirsiniz.

Soru 9: Yazılı sınavın içeriği nedir?

Cevap: Yazılı sınavda öğrencinin bilgi, muhakeme ve yorum yeteneğini ölçecek sorular sorulmaktadır. Ayrıca bu sınav programa kabul açısından belirleyicidir.

Soru 10: Mülakat sırasında yurt dışında bulunan öğrenciler mülakata internet üzerinden katılabilir mi?

Cevap: Yurt dışında bulunan öğrenciler mülakata internet üzerinden katılabilirler. Fakat yurt içinde bulunan öğrencilerin merkez binamızda mülakata girmeleri gerekmektedir.

Soru 11: Başvuru sürecindeki sınav ve mülakata gelen öğrencilere bu günlerde konaklama imkânı sunuluyor mu?

Cevap: Evet, konaklama imkânı sunulmaktadır.

Soru 12: Eğitim dönemi içerisinde öğrencilere yurt imkânı sağlanıyor mu?

Cevap: Kontenjan yettiği takdirde yurt imkânı sağlanmaktadır.

Soru 13: İSAR’da burs imkânı var mıdır?

Cevap: Merkezimizin belirlediği başarı ölçülerine uyan öğrencilere burs sağlanmaktadır. Başarı bursu ölçüleri; öğrencinin üniversite dönemlik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.5 olması veya bölümünde ilk %10’luk dilime girmesi, İSAR not ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması ve İSAR seminerlerine devamlılık kriterlerine bağlıdır.

Soru 14: İSAR seminerleri nerede gerçekleşmektedir?

Cevap: Seminerlerimiz Üsküdar’daki Bülbülderesi ve Fıstıkağacı yerleşkemizde gerçekleşmektedir.